ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na internete

Internet a pc

Séria opatrení ako je ochrana osobných údajov majú za cieľ chrániť veľmi citlivé informácie ľudí.  Patria sem všetky údaje, ktoré môžu identifikovať osobu nepriamo alebo priamo. Opatrenia majú        za úlohu minimalizovať riziko neoprávneného prístupu, zneužitiu alebo nelegálneho zhromažďovania a šírenia údajov. Ochrana osobných údajov zabezpečuje:

Zbieranie a uchovávanie údajov – zabezpečuje zbieranie údajov len v prípade, že to jasné a nevyhnutné, opodstatnených účelov. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne s obmedzeným prístupom, aby sa minimalizovalo zneužitie alebo riziko údajov.

Spracovanie a zdieľanie údajov – pri spracovaní sa musia dodržiavať požiadavky a bezpečnosť. Zdieľanie osobných údajov musí byť riadne chránené a podliehať súhlasu jednotlivca. 

Zodpovednosť a práva jednotlivca – spoločnosti, ktoré spracovávajú a zbierajú osobné údaje zodpovedajú za ich ochranu a bezpečnosť. Ľudia majú právo na opravu, vymazanie a upresnenie svojich osobných údajov. Ochrana osobných údajov nie je len otázkou dodržiavania zákonov a predpisov, ale aj veľký rešpekt k súkromiu jednotlivca.

Dôvody ochrany osobných údajov

Poznáme veľa dôvodov prečo je ochrana osobných údajov tak dôležitá:

Bezpečnosť údajov a zachovanie súkromia – ochrana pomáha udržiavať dôvernosť informácií o ľuďoch, čo je základným právom jednotlivca.  Zabezpečením osobných údajov sa predchádza riziku zneužitia alebo neoprávneného prístupu na citlivé údaje.

Dôvera a legislatívne požiadavky – osobné údaje sú riadne chránené a spoločnosti získavajú dôveru ľudí.  Spoločnosti a firmy sú povinné dodržiavať predpisy a chrániť osobné údaje podľa stanovených noriem.

Aké osobné údaje poznáme?

Osobné údaje sú informácie, ktoré určujú konkrétnu osobu.  Sem patria:

Základné informácie – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo pasu a občianskeho preukazu.

Kontaktné informácie – telefónne číslo, emailová a fyzická adresa.

Biometrické údaje – hlasové záznamy, odtlačky prstov a rozpoznávanie tváre.

Zdravotné údaje – informácie o diagnóze a liečbe, zdravotnom stave.

Zamestnanecké informácie – údaje o zamestnancovi a pracovná história.

Genetické údaje – informácie o genetických testoch.

Finančné informácie – platobné informácie ako číslo účtu a kreditné karty.

Internetová aktivita – online identifikátory ako cookies a IP adresy. Dôležité je chrániť osobné údaje z dôvodu ochrany súkromia a bezpečnosti jednotlivcov.